Etuoikeutettujen sijoitusten lunastukset ja osingonmaksu on poikkeuksellisesti keskeytetty toistaiseksi. Lisätietoja asiasta löytyy etuoikeutettujen osakkeiden omistajille lähetetyissä tiedotteissa. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen osa nettisivuston sisällöstä voi olla ristiriidassa tämän hetkiseen tilanteeseen (2/2021).

Emme vastaanota uusia sijoituksia.

Suunnatun osakeannin ehdot

Osakkeet

Suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä enintään 15 000 kpl yhtiön uusia E-sarjan osakkeita. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Merkintähinta

Uusien E-osakkeiden merkintähinta on 1 000 € / osake. Merkintähinnan määrittelemisellä ei käytännössä ole merkitystä koska osakkeen oikeudet määräytyvät suhteessa merkintähintaan. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykseksi.

Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannista saatavilla varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta.

Merkintöjen tekeminen ja maksu

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 18.11.2019 – 31.12.2021. Merkinnät tapahtuvat internetissä osoitteessa www.tuottoa.fi. Sijoittaja on osakkeiden merkinnän yhteydessä velvollinen toimittamaan yhtiölle omat henkilötietonsa sekä oman pankkitilinumeronsa. Osakemerkintä on sitova, eikä merkitsijä voi sitä muuttaa tai peruuttaa. Yhtiön hallituksella on ylimerkintätilanteessa oikeus keskeyttää merkintäaika tai halutessa pidentää sitä.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Merkinnän hyväksyminen on hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi oikeus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet

Uudet E-sarjan osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien.

Sijoituksen päättäminen

E-osakkeeseen liittyy osakeyhtiölain 15 luvun 10 §:n mukainen lunastusehto. Lunastushinta on osakkeen merkintähinta ja lunastukseen voidaan käyttää vain vapaata omaa pääomaa. Yhtiö voi oma-aloitteisesti lunastaa osakkeen 14 päivän kuluessa osakkeenomistajalle esittämästään lunastusvaatimuksesta.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

OPR-FINANCE OY
HALLITUS