OSAKEANTIEHDOT

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Uusien sijoitusten vastaanottaminen on päättynyt 16.11.2017.

OPR-Finance Oy:n yhtiökokous päätti 28.11.2014 valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista. Hallitus on 1.12.2014 päättänyt suunnatusta osakeannista seuraavasti.

OSAKKEET

Suunnatussa osakeannissa annetaan yhteensä enintään 10 000 kpl yhtiön uusia C-sarjan osakkeita. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

MERKINTÄHINTA

Uusien C-osakkeiden merkintähinta on 1 000 € / osake. Merkintähinnan määrittelemisellä ei käytännössä ole merkitystä koska osakkeen oikeudet määräytyvät suhteessa merkintähintaan. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman lisäykseksi.

SYYT MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISEEN

Osakkeenomistajan merkintäoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska varoilla voidaan parantaa yhtiön rahoitusrakennetta.

MERKINTÖJEN TEKEMINEN JA MAKSU

Osakkeiden merkintä suoritetaan maksamalla merkintähinta yhtiön ilmoittamalle pankkitilille merkintäaikana 1.1.2015–31.5.2018 internetissä osoitteessa www.tuottoa.fi. Sijoittaja on osakkeiden merkinnän yhteydessä velvollinen toimittamaan yhtiölle omat henkilötietonsa sekä oman pankkitilinumeronsa. Osakemerkintä on sitova, eikä merkitsijä voi sitä muuttaa tai peruuttaa. Yhtiön hallituksella on ylimerkintätilanteessa oikeus keskeyttää merkintäaika tai halutessa pidentää sitä.

MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Yhtiön hallitus hyväksyy näiden suunnatun osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka ovat tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti. Merkinnän hyväksyminen on hallituksen yksinomaisessa harkinnassa. Osakkeiden merkintä tulee yhtiötä sitovaksi yhtiön hallituksen hyväksyttyä merkinnän. Hallituksella on täysi vapaus hylätä tehty osakemerkintä tai peruuttaa suunnattu osakeanti.

OIKEUS OSINKOON JA MUUT OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET

Uudet C-sarjan osakkeet tuottavat osinko-oikeuden ja muut osakkeenomistajan oikeudet välittömästi osakkeiden tultua rekisteröidyksi. Uudelle osakkeelle lasketaan osinkoa yhtiöjärjestyksen mukaisesti merkintää seuraavasta päivästä lukien.

SIJOITUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Mikäli sijoittajan yhteenlaskettu sijoitusten määrä OPR-Finance Oy:n etuoikeutettuihin osakkeisiin (osakesarjoista riippumatta) on EUR 100 000 tai tätä alempi, sitoutuu OPR-Finance Oy lunastamaan ja maksamaan sijoitukset 14 pv kuluessa. Mikäli em. summa on yli EUR 100 000, sitoutuu OPR-Finance Oy lunastamaan ja maksamaan sijoitukset tahdilla EUR 100 000/14 pv. OPR-Finance Oy sitoutuu kuitenkin hoitamaan kaikki velvoitteensa. Sijoittajalle 90 pv kuluessa lunastusvaatimuksesta, sijoituksen kokonaissummasta riippumatta.

MUUT SEIKAT

Yhtiön hallitus päättää suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä.

OPR-FINANCE OY
HALLITUS