Etuoikeutettujen sijoitusten lunastukset ja osingonmaksu on poikkeuksellisesti keskeytetty toistaiseksi. Lisätietoja asiasta löytyy etuoikeutettujen osakkeiden omistajille lähetetyissä tiedotteissa. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen osa nettisivuston sisällöstä voi olla ristiriidassa tämän hetkiseen tilanteeseen (2/2021)

OPR-Finance Oy (jäljempänä ”OPR-Finance” tai ”Yhtiö”) on päättänyt suunnatuista osakeanneista (B, C ja E), joissa sijoittajien (jäljempänä ”Sijoittajat”) merkittäväksi tarjotaan Yhtiön äänioikeudettomia osakkeita (kukin osake jäljempänä ”Osake”, yhdessä ”Osakkeet” tai ”Sijoitus”). Osakkeet ovat vain merkitsijän haltuun tarkoitettuja sijoitusosakkeita, joihin liittyy Osakeantiehtojen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet. Sijoitukselle maksetaan osinkoa (jäljempänä ”Tuotto”) ja Sijoituksia hallinnoidaan OPR-Financen sijoittajaosiossa (jäljempänä ”Palvelu”) osoitteessa www.tuottoa.fi alla esitetyllä tavalla.

Sijoituksen tekeminen

Emme vastaanota uusia sijoituksia.

Sijoituksen määrä ja sijoitusaika

Sijoituksen määrä on OPR-Financen palvelussaan ilmoittama ja Sijoittajan valitsema merkintähinta. Sijoitusaika alkaa siitä päivästä, kun summa on kokonaisuudessaan maksettu OPR-Financen palvelussaan osoittamalle pankkitilille. Sijoitusaika päättyy, kun OPR-Finance on maksanut sijoituksen kokonaisuudessaan tilittämättömine tuottoineen Sijoittajan vastatilille. Sijoitus on voimassa toistaiseksi.

Merkintähinta

Osakkeen merkintähinta määritellään Osakeantiehdoissa.

Sijoitukseen ja palveluun liittyvät kulut, palkkiot ja maksut

Sijoituksen sekä Palvelun avaamiseen ja ylläpitoon ei koidu Sijoittajalle mitään kuluja tai OPR-Financelle maksettavia palkkioita tai maksuja.

Sijoitukselle maksettava tuotto

Sijoitukselle maksettava Tuotto määritellään Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4. kohdan ja Osakeantiehtojen mukaisesti seuraavasti:

E-sarjan osake (merkintä päättynyt)

Tuotto on kaksi (2) prosenttia vuodessa osakkeen merkintähinnalle laskettuna, kun sijoitusaika on kestänyt alle kolme (3) kuukautta. Tuotto nousee neljään (4) prosenttiin vuodessa osakkeen merkintähinnalle laskettuna koko sijoitusajalta, kun sijoitusaika on kestänyt vähintään kolme (3) kuukautta. Tuotto nousee kuuteen (6) prosenttiin vuodessa osakkeen merkintähinnalle laskettuna, kun sijoitusaika on kestänyt vähintään kuusi (6) kuukautta. Nousu täsmätään taannehtivasti vastaamaan korkeampaa vuosituottoa koko sijoitusajalle ensimmäisen nousuajankohdan jälkeisen kuukausitilityksen yhteydessä. Taannehtivasti maksettavalle osuudelle ei makseta korkoa.

C-sarjan osake (merkintä päättynyt)

Tuotto on kolme (3) prosenttia vuodessa osakkeen merkintähinnalle laskettuna, kun sijoitusaika on kestänyt alle kolme (3) kuukautta. Tuotto nousee neljään (4) prosenttiin vuodessa osakkeen merkintähinnalle laskettuna koko sijoitusajalta, kun sijoitusaika on kestänyt vähintään kolme (3) kuukautta. Tuotto nousee seitsemään (7) prosenttiin vuodessa osakkeen merkintähinnalle laskettuna, kun sijoitusaika on kestänyt vähintään kuusi (6) kuukautta. Nousu täsmätään taannehtivasti vastaamaan korkeampaa vuosituottoa koko sijoitusajalle ensimmäisen nousuajankohdan jälkeisen kuukausitilityksen yhteydessä. Taannehtivasti maksettavalle osuudelle ei makseta korkoa.

B-sarjan osake (merkintä päättynyt)

Tuotto on neljä (4) prosenttia vuodessa osakkeen merkintähinnalle laskettuna, kun sijoitusaika on kestänyt alle kolme (3) kuukautta. Tuotto nousee viiteen (5) prosenttiin vuodessa osakkeen merkintähinnalle laskettuna koko sijoitusajalta, kun sijoitusaika on kestänyt vähintään kolme (3) kuukautta. Tuotto nousee kahdeksaan (8) prosenttiin vuodessa osakkeen merkintähinnalle laskettuna, kun sijoitusaika on kestänyt vähintään kuusi (6) kuukautta. Nousu täsmätään taannehtivasti vastaamaan korkeampaa vuosituottoa koko sijoitusajalle ensimmäisen nousuajankohdan jälkeisen kuukausitilityksen yhteydessä. Taannehtivasti maksettavalle osuudelle ei makseta korkoa.

Yleistä

Tuotto lasketaan todellisten kalenteripäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365/366. Tuotto lasketaan sijoitusajan alkamispäivää seuraavasta päivästä kalenterikuukauden viimeiseen päivään tai Sijoituksen päättymispäivää edeltävään päivään. Kultakin kalenterikuukaudelta kertynyt Tuotto maksetaan Sijoittajan ilmoittamalle vastatilille siten, että suorituksen maksupäivä on viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä (5.) pankkipäivä. Sijoituksen päättyessä tilittämätön Tuotto maksetaan Osakkeen lunastuksen yhteydessä. Pankkipäivä on päivä, jona pankit ovat avoinna siten, että ne voivat osaltaan toteuttaa maksutapahtuman. Suomessa pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta suomalaisia pyhäpäiviä, itsenäisyyspäivää, vapunpäivää sekä joulu- ja juhannusaattoa ja päivää, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä. Tuottoa maksetaan vain, jos Yhtiöllä on voitonjakokelpoisia varoja tilikaudelta ja edellisiltä tilikausilta. Tuoton maksaminen edellyttää myös sitä, että Yhtiö on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen. Sijoittajan saama Tuotto kuuluu osinkoverotuksen piirin kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Muut sijoitukseen liittyvät oikeudet

Osakkeilla ei ole äänivaltaa yhtiökokouksessa eivätkä ne oikeuta osallistumaan yhtiökokoukseen. Osakkeilla on ainoastaan kulloinkin voimassa olevien pakottavien osakeyhtiölain säännösten edellyttämät vähimmäisoikeudet. Osakkeeseen ei liity merkintäetuoikeutta. Osakkeista ei anneta osakekirjoja eikä niitä liitetä arvo-osuusjärjestelmään.

Sijoituksen lunastaminen takaisin

OPR-Finance lunastaa Osakkeet takaisin Sijoittajan vaatimuksesta milloin tahansa (B/C-osake). Tällöin OPR-Finance maksaa Osakkeiden merkintähinnan lunastushintana takaisin Sijoittajan vastatilille tilittämättömine Tuottoineen siten, että lunastuksen ajankohta ja suorituksen maksupäivä on viimeistään 14 päivän kuluttua Sijoittajan vaatimuksesta lunastuksen ollessa korkeintaan 100,000 euroa. Suurempien summien osalta palautus tapahtuu 100,000 euroa / 14pv tahdilla kuitenkin siten, että kokonaispalautusaika ei koskaan ylitä 90 päivää. Yhtiö ei voi sitoutua lunastamaan E-sarjan osakkeita takaisin, kuten aiempia osakesarjoja. Tämä johtuu Finanssivalvonnan uudesta laintulkinnasta, jota se aloitti soveltamaan syyskuun 2019 alusta. Lunastamme osakkeita takaisin osakeyhtiölain puitteissa.

Lunastuspyyntö tehdään kirjautumalla Tuottoa.fi-palveluun.

OPR-Financella on oikeus lunastaa Osakkeet myös oma-aloitteisesti takaisin ilmoittamalla tästä kirjallisesti Sijoittajalle. Tällöin OPR-Finance maksaa Osakkeiden merkintähinnan takaisin Sijoittajan vastatilille tilittämättömine tuottoineen 60 päivän kuluessa lunastusilmoituksen päivämäärästä. Osakkeet voidaan lunastaa vain, jos Yhtiöllä on vapaata omaa pääomaa ja että Yhtiö on osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla maksukykyinen.

Sijoitus ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle

Osakkeet eivät ole siirrettävissä eivätkä pantattavissa kolmannelle osapuolelle. Mikäli Sijoittaja kuitenkin siirtää tai panttaa Osakkeet oikeudettomasti kolmannelle, Osake muuntuu tuotto-oikeudettomaksi ja siten käytännössä arvottomaksi Yhtiön D-sarjan osakkeeksi. D-osakkeet eivät tuota mitään oikeuksia Yhtiön varoja jaettaessa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa D-osake milloin tahansa yhden (1) euron lunastushinnalla. D-osakkeen omistajalla ei ole oikeutta saada osaketta lunastettua. Siirtorajoitus ja edellä kuvattu muunto eivät koske perhe- eivätkä perintöoikeudellisia saantoja eikä yleisseuraantoja. Osakkeisiin liittyy myös osakeyhtiölain mukaiset tavanomaiset lunastus- ja suostumuslausekkeet. Lunastushinta on yksi (1) euro. Lunastus- ja suostumuslausekkeet eivät koske perhe- eivätkä perintöoikeudellisia saantoja eivätkä yleisseuraantoja.

Muut ehdot

Sijoittaja on velvollinen ilmoittamaan OPR-Financelle nimensä, henkilötunnuksensa, Y-tunnuksensa tai muun virallisen tunnuksensa, postiosoitteensa sekä kotipaikkatietonsa. Luonnollisen henkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilötietojensa oikeellisuus asianmukaisella, viranomaisen myöntämällä voimassa olevalla henkilöllisyysasiakirjalla. Oikeushenkilön tulee lisäksi pyydettäessä todistaa henkilöllisyytensä ajantasaisen kaupparekisteriotteen tai vastaavan muun viranomaisen rekisteristä saadun rekisteriotteen avulla, joka selvittää oikeushenkilön olemassaolon ja oikeustoimikelpoisuuden sekä sen hallituksen tai muun päättävän elimen jäsenet. Sijoittaja vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. Sijoittajan tulee ilmoittaa mahdolliset yhteystietojensa ja vastatilinsä muutokset Palvelun viestitoiminnolla. Myös muu tähän asiakassuhteeseen liittyvä yhteydenpito käydään Palvelun viestitoiminnolla. OPR-Financella on milloin tahansa oikeus keskeyttää Osakkeiden tarjoaminen. Osakkeet eivät ole arvopaperimarkkinalain mukaisia arvopapereita, eikä niistä laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä tai niihin sovelleta muita arvopaperimarkkinalain säännöksiä. OPR-Finance ei ole luottolaitoslain tarkoittama luottolaitos eikä Sijoitus ole talletussuojan piirissä. Sijoitus ei myöskään ole pääomaturvattu.

Vastuunrajoitus

OPR-Finance ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. OPR-Finance ei vastaa verkko- tai viestiliikenteen häiriöistä riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta verkkoliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tai muusta vastaavasta viasta, eikä OPR-Finance korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. OPR-Finance ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. OPR-Financella on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Tietosuoja

OPR-Finance ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. OPR-Financella ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on henkilötietolain mukaisesti oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Sijoitukseen sovelletaan Suomen lakia ja siitä aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Sijoittajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli Sijoittajalla ei ole vakinaista kotipaikkaa tai se sijaitsee ulkomailla, riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.